‘The Very Hungry Caterpillar’ in Sanskrit

Eric Carle’s The Very Hungry Caterpillar was introduced to me by my little niece and the book has been one of my favorites. Translating the book in Sanskrit was lot of fun and learning opportunity.

Without the guidance of Shri. S.L. Abhyankar Mahoday, I would not have even thought of attempting the translation. He has been kind to correct my innumerable errors and answer all my queries.

20180220_131732

एरिक् कार्ल महोदयस्य बुभुक्षु: कीट:

चन्द्र्प्रकाशे एकस्य पर्णस्य उपरि एकंलघुम् अण्डं स्थापितम् आसीत्।

20180220_132243

एके भानुवासरे प्रभाते सुर्यस्य उष्णेन अण्डम् अरुजत्। अण्डात् एक: लघु: बुभुक्षु: च कीट: बहि: आगतवान् ।

भोजनस्य अन्वेषणम् आरभितवान्। मम् बुभुक्षा अस्ति इति चिन्तयति।

सोमवासरे / इन्दुवासरे स: कीट: सेवफलस्य एकं भागं छिन्नं कृत्वा खादितवान्। तथापि स: बुभुक्षु: आसीत्।

मङ्गलवासरे / भौमवासरे स: द्वे अमृतफले खदितवान्। तथापि स: बुभुक्षु: आसीत् एव।

बुधवासरे / सौम्यवासरे स: त्रीणि आम्रफालानि खादितवान्। तथापि स: बुभुक्षु: आसीत् एव। (Here I have written mangoes instead of plums used in the original text).

गुरुवासरे स: चत्वारि तृणबदराणि खादितवान्। तथापि स: बुभुक्षु: आसीत् एव।

20180220_132550

शुक्रवासरे स: पञ्च नारङ्गफलानि खादितवान्। तथापि स: बुभुक्षु: आसीत् एव।

शनिवासरे स: केकमिष्टान्नस्य एकं भागम् एकं पयोहिमम् एकां कर्कटीम् एकां रोटिकाम् एकं चकलेहम् एकम् आलुकं खदितवान्। रात्रौ स: कीट: उदरे पीडाम् अन्वभवत् ।

अनन्तरं स: बुभुक्षु: कीट: एकं पर्णम् अखादत्। किञ्चित् स्वास्थ्यमन्वभवत् ।

इदानीं स: कीट: लघु: नासीत् । स: गुरु: संजातः च आसीत् ।

स: स्वं परित: एकं गृहं निर्मितवान्। तत् गृहं कृमिकोषं इति। स:कृमिकोषे सप्ताह्द्वयं स्थितवान्।

अनन्तरं कृमिकोषे रन्ध्रं कृत्वा बहि: आगत: – एक: सुन्दर: पुष्पपतङ्ग:।

Thank you  Ms. Rachel Hass from Mr. Eric Carle’s office for the permission to put a few pictures of the book with the translation on my blog.

For Sanskrit studies, Shri. Abhyankar Mahoday’s blog   – https://simplesanskrit.wordpress.com/ is a very useful resource. His scientific explanation makes the study of the language very interesting and enjoyable.

 

Advertisements
Posted in My studio | Tagged , , , | Leave a comment

हमखास झोप येण्याचे उपाय (मोठ्यांसाठी)

जस हिंदी चित्रपट सृष्टीत काळाप्रमाणे वेगवेगळ्या हिरो हेरॉईन ची craze असते (राज कपूर ते रणबीर आणि नर्गिस ते माधुरी आणि आता दीपिका) तसेच देव देवींची पण craze असावी. कधी विष्णू कधी शिव, गणपती तर कधी शनी महाराज आणि संतोषी माता. आज पासून पुढे दोन -चार वर्षात कोण चित्रपटसृष्टीचा super star असेल माहित नाही पण सगळ्यात जास्त फॅन फोल्लोविंग म्हणजे आराधना एकाच देवीची होणार हे नक्की! ती म्हणजे – निद्रा देवी.

लहानपणी ‘निद्रादेवीची आराधना’ नावाचा धडा माझ्या मोठ्या बहिणीच्या पुस्तकात होता. आमच्यावेळेस नेमका अभ्यासक्रम बदलला, त्यामुळे फारसे काही आठवत नाही. मात्र अधूनमधून बहिणीच्या अभ्यासात ढवळाढवळ करताना धड्याचे शीर्षक फारच मनाला भावले होते. आता असे वाटते कि धड्याच्या लेखकाला खूप दूरदृष्टी असावी कारण आज काल लहान मुलांना झोपवण्यापेक्षा मोठ्यांना ‘झोप येत नाही’ ही जास्त कठीण समस्या घराघरात दिसते आहे.

लहान मुलांना तरी गोष्ट सांगून, रागावून नाहीतर मारून मुटकून झोपवू शकतो पणमोठ्यांच काय? असे जर मोठे तुम्ही असाल किंवा तुमच्या घरात कोणी असतील तर त्यांच्या साठी हे हमखास झोपेचे उपाय (कुठल्याही अतिरिक्तपरिणामांशिवाय = कुठले ही side effect नाही)
Article Illustrations - Page 17
हे उपाय नीट वापरल्यास कुठे ही निद्रादेवी प्रसन्न होईल, झोप येईल याची १०० % खात्री.
सगळे उपाय कसे वापरावेत याची सविस्तर माहिती प्रत्येक उपायांच्या खाली प्रक्रिया, पारियाय, आणि खबरदारी अश्या तीन टप्प्यात मांडली आहे. उपाय करण्याच्या आधी तुम्ही बिछान्यावर / पलंगावर/ कुठेही झोपlयच्या इच्छेने डोळे बंद करून निजला आहात किंवा बसला आहात हे पूर्वपक्षीत आहे. (प्रवासात निजता येत नाही आणि बसल्या बसल्या झोपावे लागते)

१. एक ते हजार अंक मोजा.
उपाय प्रक्रिया : शंभर नंतर एक नाही एकशेएक, एकशेदोन …दोनशे, दोनशे एक…नवशे नव्याणनवं, हजार असे मोजावे. जास्तीत जास्त एकशे साठ ला झोप येईल.
पारियाय: मराठीतच गुण आहे अस नाही हे अंक कुठल्या ही भाषेत मोजले तरी चालतील.
खबरदारी: लक्षात असू देत कि हा झोपेचा उपाय आहे, हजार पर्यंत मोजण्याची परीक्षा नव्हे तेव्हा अति लक्ष देऊन जागून हजार पर्यंत मोजू नका.

२. मनातल्या मनात स्तोत्र म्हणा
उपाय प्रक्रिया : तुम्हाला जे स्तोत्र येते ते मनातल्यामनात म्हणत राहा. रामरक्षा, अथर्वशीर्ष असे मोठे स्तोत्र म्हंटले तर बहुतेक अर्द्यातच झोप येईल पण शुभंकरोतु असेल तर ५ – ६ वेळा म्हंटल्यावर झोप यायला हरकत नाही. शक्यतो मोठे स्तोत्र म्हणा.
पारियाय: स्तोत्र येत नसतील तर आरती म्हंटली तरी चालेल. ते ही येत नसेल तर कुठल्या ही चित्रपटातल गाणं म्हंटलं तरी चालेल. अगदी हिमेश च गाणं सुद्धा चालेल.
खबरदारी: चित्रपटातल गाणं म्हणार असाल तर ते मंद लयीच, मृदू शब्दांच असावा, देवाच असल्यास उत्तम पण selfie ले ले सारखा असेल तर हे गाणं झोपेचा उपाय आहे आणि गणपतीच्या मिरवणुकीत नाचायची प्रॅक्टिस नाही हे लक्षात असो.

३. मुचकुंद ऋषी
उपाय प्रक्रिया: मुचकुंद ऋषी या नावाचा जप करावा डिड दोन मिनिटात झोप येईल, हे ऋषींना मिळाले वरदानच आहे कि जो त्यांच्या नावाचा झोपताना जप करेल त्याला लगेचच निद्रा देवी प्रसन्न होईल. जिज्ञासू वाचकांसाठी मुचकुंदांची गोष्ट या दुव्या वर – https://en.wikipedia.org/wiki/Muchukunda
पारियाय: मुचकुंडांसारखे वरदान तर कोणाला मिळालेले आढळत नाही. तरी पर्याय म्हणून, हरे कृष्ण हरे राम, पांडुरंग, ओम नमः शिवाय असे तुम्हाला आवडतील ते जप केले तरी चालतील ३-४ मिनिटात झोप यायला हरकत नाही. प्रयोग म्हणून स्वतःच्या नावाचा जप करावा आणि किती वेळात झोप येते हे आम्हाला कळवावे.
खबरदारी: वरिष्ठाधिकाऱ्याच्या (bossच्या ) नावाचा जप करून झोपेत भयानक स्वप्न दिसलीत तर तो side इफेक्ट नाही पण main इफेक्ट आहे त्यामुळे सावधान.

४. चार अंक मोजत श्वास घ्या, सहा मोजत सोडा
उपाय प्रक्रिया : सोपे आहे – चार अंक मोजत श्वास घ्या, सहा मोजत सोडा आणि हीच श्वासाची लय चालू द्या.
पारियाय: कितीही अंक मोजत श्वास घेऊ -सोडू शकतात पण पुन्हा पुन्हा तसाच श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा. असे नाही कि आत्ता ३ अंक मोजत घेतला आणि नंतर ४ अंक मोजत.
खबरदारी: हा रामदेवबाबाचा प्राणायाम नाही त्याचमुळे श्वास पोटातून घ्याचा, छातीतून कि घशातून या विचारांमध्ये रात्र जागवू नका.

आता उपाय माहिती झाले तर झोपेची वेळ झाली कळण्यासाठी मोबईल वर गजर लावा !

अस्वीकरण (Disclaimer) : हा लेख थोडा मनोरंजक व्हावा म्हणून थोडा विनोदभावाने लिहिला आहे, कुठल्या गोष्टी पटल्या नाही तर विनोदाचा भाग म्हणून सोडून द्याव्यात. त्याच बरोबर स्तोत्र म्हणायला पारियाय म्हणून चित्रपटाची गाणी असे लिहिल आहे. त्यात कुठल्याही धर्म / पंथाचा विषय नाही, तो केवळ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे कि कुठल्याही एका गोष्टीवर मन एकाग्र केल्यास मन शांत होते आणि झोप येते. झोप न येण्याच कारणच मुळात अशांत मन असावे.

 

 

Posted in @Random | Tagged , | Leave a comment

Postcards from Everglades, Florida Keys and Dry Tortugas

South Florida (November 2017) – Everglades National Park, Big Cypress National Preserve, Dry Tortugas National Park, Biscayne National Park, Key Largo, Key West

We had to had to had to see Everglades National Park thanks to this TED talk by Mac Stone – https://www.ted.com/talks/mac_stone_stunning_photos_of_the_endangered_everglades

(Do see the video as our photos are no where close to capturing the true beauty of the national park).

20171120_115634

 Ernest F. Coe Visitor Center – Everglades National Park

20171121_104619

Alligator: Everglades National Park

20171120_15212820171120_123213

Color contrast: Different colors of grass and water on the way to Flamingo Visitor Center

20171121_113249

Cypress Swamp : Kirby Storter Park, Big Cypress National Preserve (we saw turtles at this location and manatees at the Welcome Center).

20171121_112217Center Stage: An egret amidst the cypress trees, Big Cypress National Preserve

20171121_131727

Turkey Vultures 

20171120_171914

A heron overlooking the Atlantic, Biscayne National Park

20171122_162023

Key Largo (Scuba dive to see the coral reef)

20171124_113547 Highway that connects the Keys

20171124_102253

Key West

20171123_145211

20171123_111017

20171123_140827Fort Jefferson, Dry Tortugas National Park

1

Inside the fort

20171123_135958Inside Out : From Fort Jefferson

20171123_141811

Dry Tortugas National Park (excellent snorkeling site)

Day 1: From San Francisco – Miami, Miami – Homestead (Stay); Day 2: Homestead – Ernest F. Coe Visitor Center – Flamingo Visitor Center Everglades National Park – Biscayne National Park Visitor Center – Homestead; Day 3: Homestead – Tamiami Trail (Miccosukee Village – Shark Valley Visitor Center Everglades – Big Cypress Preserve – Everglades City – Chokoloskee) – Key Largo (stay); Day 4: Scuba Diving with Sea Dwellers from Key Largo at Molasses reef and French Reef – Key West (stay); Day 5 : Key West – Dry Tortugas National Park – Key West (Stay); Day 6: Key West – Miami – San Francisco

Posted in Postcards | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Is Something Wrong With My Brain?

There is a delay in extending my hand for a handshake whenever I meet or greet someone and I am afraid people may think I am rude. Things became serious when at a recent function I met a bunch of people and this delay in extending my right hand was evident….EACH time!

Was something wrong with my brain or the nervous system or with my hand?

After a lot of OVER thinking I realized the delay was not in greeting people because my hands would instantly take ‘Namaste’ position; but the delay was in extending my hand for a handshake.

20170929_130635Greeting with a ‘Namaste’

Why do my hands take ‘Namaste position’ whenever I meet or greet someone? Initially I thought it could be a habit, with time it would change and I will get use to a handshake or a hug! It took me two days to be comfortable with left hand drive cars driving on the right side of the road in the US. So I assumed my hands and nervous system were working fine. Now the entire focus was on the brain as it will be two years now since I moved to the west, must have met over 2000 people and yet I experience a delayed response from my hand for greeting people with a handshake.

To solve this problem I drew a ‘journey map’ for this meet – and – greet scene.

Article Illustrations - Page 16

Journey Map (ha ha ) for meet – and – greet

STEP 3 eeeee!!! Found it! It was step 3 that was taking time. Logically either the brain was slow or there was a bug in processing a particular situation or it was processing some huge data.

With some copyright testing methods;) here is the conclusion… DIRECT…  I figured out that my brain runs an algorithm that scans possibilities of where the person’s hand or my hand would have been before a hand shake (seems like my brain is working on machine learning principles..yay!!!) and from the pool of over thousand images, here are a few samples it process…(rest left to the reader’s imagination)

2            Image source :PXhere.com

3

Image source : Wikimedia Commons

4

Image Source : Pexels.com

1 Image Source : Pixabay.com

6282800845_f10e995c54_b

Image source: Flickr

Scanning all these images without taking microseconds my brain sends signal to my hands for the best possible way to greet – Namaste … my hands follow…BUT …when the other person extends hand, there is this external stimulus that takes a few microseconds to reverse everything.

May be the problem with my brain is despite so many instances it still gives signals to execute best (most hygienic and healthy) solution; not learning like machines –  that we are humans 🙂

 

 

Posted in Think! | Tagged , , , | Leave a comment

हमखास जेवण करायची गोष्ट :१

“टीव्ही समोर असल्या शिवाय जेवतच नाही”, ” जेवण करायला खूप वेळ लावते”, मुलं जेवताना तुम्हाला जर अश्या समस्या असतील तर ही गोष्ट तुमच्या मदतीस येऊ शकेल.

हमखास जेवण करायची गोष्ट :१ हिमेस आणि कांताबेन

jevan

एक हिमेस असतो. तो हिंदी चित्रपटाची गाणी बनवत असतो. तो लहान असताना कांताबेन त्याला सांभाळत असते. एक दिवस त्याला एका गाण्याला संगीतबद्ध करायच (music द्यायच) असत. पण त्याला काही केल्या चाल (music ) सुचत नाही. तेवढ्यात त्याला कांताबेन ची आठवण येते. तो लहान असताना जेवायला खूप वेळ लावत असे आणि मग कांताबेन त्याला जेवण भरवत असे. जेवण भरवताना ” अरे हिमेस आ कर आ…आ….आ………….” (मुलांनी आ केल्यावर पटकन एक घास भरवा) एक्दम त्याला आयडिया येते आणि तो गाणं बनवतो – आ आ …आशिकीमे ‘तेरी….. जा जा …जाएगी जॉ मेरी (परत आ केल्या वर अजून एक घास भरवा). …आ आ ….आशिकीमे ‘तेरी….. जा जा …..जाएगी जॉ मेरी

काही दिवसांनी त्याला एक नवीन गाण बनवायचा असत पण परत त्याला काही सुचत नसत. पुन्हा त्याला कांताबेन ची आठवण येते. तो लहान असताना ती त्याचा अभ्यास घ्यायची आणि १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२ ( बारा ..आ नंतर एक घास) झाल कि त्याला पुढे आठवायचच नाही. मग कांताबेन म्हणायची, ” अरे हिमेस बारानंतर तेरा तेरा तेरा”. (तेरा ..आ…अजून एक घास). मग हिमेस ला एक आयडिया येते आणि तो गाण बनवतो – दिलकी….सुरख दिवारोंपे …नाम तेरा तेरा ..नाम तेरा तेरा… नाम तेरा तेरा आ आ आ ..नाम तेरा तेरा (तेरा अजून एक घास).

हे दोन्ही गाणी सुपरहिट झाल्यावर हिमेसला वाटतं प्रत्येक गाण कांताबेन ला आठवूनच बनवावे. मग तो अजून एक गाण बनवतो ऊऊऊऊ हुजूऊऊऊर तेरा तेरा तेरा (तेरा आ – घास भरवायला विसरू नका) सुरुऊऊऊर, … तेरा तेरा तेरा सुरुऊऊऊर.

असच एकदा गाण बनवताना हिमेसला आठवत कि पाहुणे आले कि कांताबेन त्याला सांगायची,” हिमेस या म्हण या आ आ”. आणि हिमेस गाण बनवतो आशिक बनायाआ आ आ …आशिक बनायाआ आ आ ..आशिक बनायाआ आ आ ..आपने.

असे गाणे बनवून हिमेस ची झाली गोष्ट आणि भरल तुमचं पोष्ट (खरोखरच).

Disclaimer / अस्वीकारण : गोष्टीतले सगळे गाणे खरे असले तरी पात्र काल्पनिक आहेत. हिमेस चा हिमेश रेशमिया शी काहीही संबंध नाही. हि गोष्ट फक्त मुलांना जेवण भरवण्याच्या हेतूनेच लिहिलेली आहे.

 

Posted in @Random | Tagged , | 2 Comments

Grand Canyon, Antelope Canyon and Zion National Park

Postcards from Kanab, Zion National Park, Page, Antelope Canyon, Powell Lake, Horseshoe Bend, Grand Canyon (North Rim), and Pink Coral Sand Dunes State Park.

20170711_074547

LowerAntelope Canyon , Page

20170711_075009LowerAntelope Canyon , Page

photo_2017-07-20_12-22-13

Coming out of the Canyon (photo: Sagar Behere)

20170711_103900Antelope Canyon by boat, Lake Powell

 

20170711_151439.jpg
Horseshoe bend (couldn’t capture the lower arc of the Colorado)

photo_2017-07-20_12-34-31

Horseshoe Bend (photo: Swapna Mirashi)

20170711_140217 (1)Glen Canyon Dam hydroelectric power plant

20170712_121510Grand Canyon North Rim view from Bright Angel Point

20170712_143126

Artifacts by Native Americans and Indians at the North Rim visitor center shop

20170712_181559

Amphitheater at the North Rim campground (we attended a talk on Condor by Ranger Matt)

20170712_193414

Wild Flowers at Cape Royal, North Rim

20170713_114643

Pink Coral Sand Dunes, State Park, Utah

20170713_123438

Desert Bighorn Sheep near Checkerboard Messa in Zion National Park

photo_2017-07-20_12-22-07

Narrows, hiking through the Virgin river, Zion National Park (photo: Sagar Behere)

photo_2017-07-20_12-22-35

Highway 9 from Las Vegas to Zion National (photo: Sagar Behere)20170714_170204

Sculpture by Vladimir Kush at the Kush Fine Art Gallery, Las Vegas

Screenshot from 2017-07-18 16:05:05

Route: Day 1: San Francisco flight to Las Vegas – Kanab (drive through Zion National Park); Day 2: Kanab – Page( Antelope Canyon, Powel Lake, Glen Canyon Dam, Horseshoe bend) – Kanab; Day3 : Kanab – North Rim Grand Canyon – Kanab; Day4: Kanab – Zion National Park – Las Vegas flight to SFO.

Something Interesting: We booked a tour of Lower Antelope Canyon (Page, Arizona) scheduled at 8:20 a.m. and started driving from Kanab, Utah at 7:15. According to google maps it would take around one hour eleven minutes to reach Page which is about 74 miles east of Kanab. We were afraid of being late! As we reached to the tour office, lady at the ticket window asked if we would like to go for a 7:30 a.m. tour? When I asked her what was the current time, she replied 7:25 a.m.! This was quite fascinating for us as we drove east and yet gained time.

Posted in Postcards | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

हामखास झोप येण्याची गोष्ट – १

लहान मुलं झोपायच्या आधी ‘गोष्ट सांग’ असा हट्ट करतात. एक गोष्ट झाल्यावर अजून एक आणि अजून एक मात्र झोपेचा काही पत्ता नसतोच. मग गोष्ट सांगणाऱ्याला (झोपवणाऱ्या व्यक्तीला जेव्हा स्वतःलाच झोप येते त्यावेळेस) कापूस कोंड्याची गोष्ट किंवा ‘एक चिमणी येते एक दाणा खाते भूर उडून जाते’ अश्या काही गोष्टींचा आश्रय घ्यायला लागतो. असा जर अनुभव तुम्हाला आला असेल किंवा वारंवार येत असेल तर तुमच्यासाठी गुंडप्पाची गोष्ट आहे.

70k Thoughts - Page 1

गुंडप्पा, उत्तप्पा आणि अम्मा वैजयंती

एक गुंडप्पा असतो. तो चेन्नई मध्ये राहlत असतो. गुंडप्पाला उत्तप्पा खूप आवडत असतो. गुंडप्पाची आई, अम्मा वैजयंती खूप छान स्वयंपाक करत असते. इडली, डोसा उत्तप्पा, पोंगल, अप्पम, मेंदू वडे असे वेगवेगळे पदार्थ ती बनवते. पण गुंडप्पाला उत्तप्पाच आवडत असतो. एक दिवस अम्मा वैजयंती इडली सांबार बनवते. गुंडप्पा विचारतो,” पण आज उत्तप्पा का नाही केला?” अम्मा वैजयंती म्हणते,”गुंडप्पा आज नाही रे केला उत्तप्पा, उद्या करीन हं” आणि मग गुंडप्पा इडली खातो. दुसऱ्या दिवशी अम्मा वैजयंती उत्तप्पा, चटणी आणि सांबार बनवते. गुंडप्पा उत्तप्पा, चटणी आणि सांबार खूप आनंदाने खातो.  (जर आतापर्यंत झोप नाही अlली तर पुढची गोष्ट सांगा ).

गुंडप्पा कलकत्त्याला जातो

गुंडप्पा कलकत्त्याला जातो. तेथे त्याला मुखर्जी, चॅटर्जी आणि बॅनर्जी भेटतात. गुंडप्पा मुखर्जीला विचारतो,” मुखर्जी मुखर्जी इथे उत्तप्पा कुठे मिळेल?”, मुखर्जी म्हणतो,” अरे गुंडप्पा उत्तप्पा का शोधतोस?, इथे तुला सगळ्यात मस्त रोशगुल्ला मिळेल.” पण गुंडप्पाला मात्र उत्तप्पाच हवा असतो म्हणून तो चॅटर्जीकडे जातो आणि त्याला विचारतो ” चॅटर्जी चॅटर्जी इथे उत्तप्पा कुठे मिळेल?” चॅटर्जी म्हणतो,”अरे गुंडप्पा उत्तप्पा का शोधतोस?, इथे कलकत्त्यात तुला सगळ्यात मस्त सोनदेश मिळेल”. गुंडप्पा उदास होतो. मग बॅनर्जी ला एक कल्पना सुचते तो अम्मा वैजयंतीला फोने करतो आणि गुंडप्पाला आवडतो तसा उत्तप्पा कसा बनवायचा ते विचारतो. अम्मा वैजयंती बॅनर्जीला उत्तप्पा, चटणी आणि सांबार कसा बनवायचे ते सांगते आणि बॅनर्जी उत्तप्पा, सांबार आणि चटणी बनवतो. गुंडप्पाला तो उत्तप्पा खूप आवडतो आणि मग गुंडप्पा रोशगुल्ला आणि सोनदेश पण खातो आणि शांत झोपतो. (ही गोष्ट ऐकून मुलांचे डोळे जड होतील आणि ते लगेच झोपतील पण ही गोष्ट फlरतर्फार ४ ते ५ दिवस असरदार राहील, मग पुढची गोष्ट सांगा)

गुंडप्पा मुंबईला जातो

गुंडप्पा मुंबईला जातो. तेथे त्याला कुलकर्णी, देशपांडे आणि पाटील भेटतात. गुंडप्पा कुलकर्णीला विचारतो,” कुलकर्णी कुलकर्णी इथे उत्तप्पा कुठे मिळेल?”, कुलकर्णी म्हणतो,” अरे गुंडप्पा उत्तप्पा का शोधतोस?, इथे तुला सगळ्यात मस्त पुरणपोळी मिळेल.” पण गुंडप्पाला मात्र उत्तप्पाच हवा असतो म्हणून तो देशपांडेकडे जातो आणि त्याला विचारतो ” देशपांडे देशपांडे इथे उत्तप्पा कुठे मिळेल?” देशपांडे म्हणतो,”अरे गुंडप्पा उत्तप्पा का शोधतोस?, इथे मुंबईत तुला सगळ्यात मस्त थालीपीठ मिळेल”. गुंडप्पा उदास होतो. मग पाटीलला एक कल्पना सुचते तो अम्मा वैजयंतीला फोने करतो आणि गुंडप्पाला आवडतो तसा उत्तप्पा कसा बनवायचा ते विचारतो. अम्मा वैजयंती पाटीलला उत्तप्पा, चटणी आणि सांबार कसा बनवायचे ते सांगते आणि पाटील उत्तप्पा, सांबार आणि चटणी बनवतो. गुंडप्पाला तो उत्तप्पा खूप आवडतो आणि मग गुंडप्पा पुरणपोळी आणि थालीपीठ पण खातो आणि शांत झोपतो.

—————————————————————————————-

(गुंडप्पाच्या अनेक गोष्टी :अशा प्रकारे गुंडप्पाला लखनौमध्ये द्विवेदी, त्रिवेदी आणि चतुर्वेदी भेटवा. कबाब, कटोरी चाट, पेठा असे उत्तर प्रदेशातले पदार्थ खाऊ घाला.जयपूरमध्ये अग्रवाल, जिंदाल आणि पालीवाल भेटवा आणि डाळ बाटी, घेवर, गट्टे कि सबझी असे राजस्थान मधले पदार्थ खाऊ घाला.

अहमदाबाद मध्ये पटेल, मोदी आणि शाह गुंडप्पाला ढोकळा, फाफडा, आणि ठेपले खाऊ घालतील. हैदराबाद मध्ये नायडू, राव आणि श्रीनिवास हे बिर्याणी, शीर खुर्मा आणि सामोसा ची ओळख गुंडप्पाला करून देतील. तसेच काश्मीरमध्ये मीर, भट आणि रिझवी हे दम आलू, पुलाव आणि काश्मिरी बैंगन ची ओळख करून देतील. अरुणाचल प्रदेश मध्ये ताशी, ताकु आणि ताकी हे पीठl, पुरा आणि लकसा ची ओळख करून देतील.)

 

 

 

Posted in @Random | Tagged | Leave a comment